• Upozornění na změny v průběhu přijímacího řízení 

   • aktualizováno: 18.5.

    Přijímací zkoušky na střední školy se budou konat pouze v jediném termínu. 

    • Žáci devátého ročníku je budou konat 8. 6. 2020. 

    • Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích je budou konat 9. 6. 2020

     

    Zápisový list je nutné odevzdat nejpozději 23. 6. 2020 (u uchazečů o studium na víceletých gymnáziích do 24. 6. 2020). 

    Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy nebude přípustné, ale zákon umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na uvolněná místa. Pak lze přenést již dříve odevzdaný zápisový list na novou školu. 

     

    Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná
    jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč
    jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

     

    Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce
    Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku,
    a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku.
    Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději

    • 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo
    • 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,
    • případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací
     zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí

     

    25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia a v úterý 26. května 2020
    v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro
    náhradní termín pro všechny obory vzdělání).
    Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace
    o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.
    Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o

    • předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,

    • kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,

    • místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,

    • kde se 4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,

    • obsahu přijímací zkoušky,

    • označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,

    • formě přijímací zkoušky,

    • seznamu povolených pomůcek pro její konání a

    • organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (tedy například

    • organizační pokyny pro uchazeče z rizikové skupiny, jak je uvedeno v metodice k Ochraně zdraví při

    • konání přijímacích zkoušek).