• Životní prostředí nám není cizí.

    • Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

     Realizace EVVO na naší škole:
     Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata, a to v těchto základních tematických okruzích:

     1. Ekosystémy
     2. Základní podmínky života
     3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí
     4. Vztah člověka k prostředí

     Dlouhodobá práce našeho týmu byla oceněna propůjčeným titulem Škola udržitelného rozvoje pro léta 2023-2025.

     Certifikát: certifikát

      

    • Exkurze do recyklačního centra

    • Žáci 6.ročníku navštívili recyklační firmu Jihosepar a.s. ve Vimperku. Kde děti viděly, jak se třídí plastový odpad a seznámily se z podrobnostmi jeho recyklace
    • Projekt „Hmyzohrátky“

    • Motto: „Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem čtyři roky života.“ Albert Einstein

     V roce 2022 na naší škole probíhá celoškolní projekt Hmyzohrátky, díky kterému se žáci dozvědí více o významu a ochraně hmyzu a dalších bezobratlých živočichů v naší přírodě.
     Součástí tohoto projektu je soutěž „Včelí plástev“, při které děti dle své fantazie a tvořivosti vyrobily nápadité včelí plástve.
    • Žáci 6. ročníků se během října zúčastnili vzdělávací exkurze do kompostárny v Jarošovicích u Týna nad Vltavou. Děti viděly, jak se zpracovává bioodpad a gastroodpad, který se využívá v bioplynové elektrárně. Exkurze byla žákům placena z prostředků Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
    • Žáci 7.B se 19.9.2019 účastnili Dnu čisté mobility na náplavce v Českých Budějovicích. Děti si vyzkoušely jízdu na různých elektrovozítkách, nasadily si na oči brýle simulující stav požití narkotik. Dále si vyzkoušely poskytnout první pomoc, řešily dopravní situace na obrázcích, atd. Akce se dětem líbila a odnášely si i drobné ceny.
    • Cílem projektu je vytvořit kladný vztah dětí k biotopu les a tím v nich vyvolat pocit potřeby jej chránit jako celek a zachovat jej i pro další generace.
    • Ekoaktivita 6.B- 2018/19

    • Žáci 6.B, pod vedením třídní učitelky, vytvořili na chodbě školy malou ekoaktivitu, upozorňující na objemový rozdíl plastového odpadu – PET lahve a krabičky od pitíček. Děti zjistily, že po sešlápnutí PET lahev zmenší svůj objem asi o 2/3.U krabiček od pitíček je objemový rozdíl ještě výraznější. Děti svou aktivitou navázaly na návštěvu v třídícím a separačním středisku Růžov u Borovan.
    • Ve dnech 22. 10. – 25. 10. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili exkurze v skladovacím a třídícím středisku Růžov – Borovany. Žáci byli seznámeni s technikou třídění a problematikou zpracování odpadů. Exkurze byla financována Jihočeským krajem.
    • Ve dnech 22. 5. – 25. 5. 2018 proběhla na školní zahradě hlavní část projektu. Děti celé školy vypracovávaly úkoly na téma životní prostředí, např. pozorovaly mikroskopy, třídily odpad, umisťovaly do města zvířátka, která tu žijí, zamýšlely se nad vlivem člověka při přeměně krajiny atd. Součástí projektu bylo i osazení truhlíků sazenicemi, které se během příštích dvou týdnů přesadí na „ bylinkovo-květinovou zídku“ na školním pozemku a budou se o ně dále starat.
    • Ekokonference 26. 11. 2016

    • Jako každý rok, i letos se žákyně naší školy zúčastnily již 6. Ekologické konference, požádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje, věnované 100. výročí vzniku Československa. Dívky Diana Ziffreinová a Tereza Anna Matoušková z 8.A školu reprezentovaly s prací „Prezidenti od roku 1918 dodnes”.