• Mgr. Brigita Kubešová

     • výchovné poradenství pro 1. stupeň

      telefon: 775 156 300

      e-mail: brigita.kubesova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Nerudova N-308

      Konzultace 2023/24

      pondělí 8:00 -8:45

      středa 10:00 - 10:45

       

      Konzultaci v jiných hodinách lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)

      • Informuji rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb

      • Organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

      • Projednávám s rodiči a učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol.

      • Podávám návrhy a s rodiči projednávám souhlas s vyšetřením v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru.

      • Soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské péči.

      • Ve spolupráci s PPP zajišťuji rozhodnutí o integraci žáka.

      • Spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem

     • Mgr. Markéta Šedivá

     • výchovné a kariérové poradenství pro 2. stupeň

      telefon: 725 900 174

      e-mail: marketa.sediva@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Nerudova kabinet N-118

      Konzultace 2023/24

      úterý 9:00 - 9:40

      čtvrtek 10:00 - 10:45

       

      Konzultaci v jiných hodinách lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání a dalšího vzdělávání. 

      • Zodpovídám za správné vyplnění a včasné vydání přihlášek a výstupního hodnocení žáků k dalšímu studiu.

      • Pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)

      • Poskytuji rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

      • Informuji rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb

      • Organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

      • Projednávám s rodiči a učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol.

      • Podávám návrhy a s rodiči projednávám souhlas s vyšetřením v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru.

      • Soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské péči.

      • Ve spolupráci s PPP zajišťuji rozhodnutí o integraci žáka.

      • Spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem

     • Mgr. Vladimíra Beranová

     • Speciální pedagožka

      telefon:

      e-mail: vladimira.beranova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Čéčova pavilon Č3 kabinet Č3-207

      Konzultace 2023/2024

      Úterý 7:00 - 9:00

      Vždy po předchozí domluvě.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních problémů dítěte.

      • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem nebo skupinou dětí (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).

      • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).

      • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

      • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte (se zákonným zástupcem).

       

    • Mgr. Alena Paroubková, DiS.

    • Speciální pedagožka

     telefon: 604 930 117

     e-mail: alena.paroubkova@zsnerudova.cz

     najdete mě v budově Čéčova pavilon Č3 kabinet Č3-207

     Konzultace 2023/2024

     středa 7:30- 14:30

     Vždy po předchozí domluvě.

      

     V čem Vám mohu pomoci:

     • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních problémů dítěte.

     • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem nebo skupinou dětí (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).

     • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).

     • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

     • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte (se zákonným zástupcem).

     • Mgr. Kristýna Lipoldová

     • Školní psycholožka

      telefon: 720 827 634

      e-mail: kristyna.lipoldova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Čéčova Č1-321

      Konzultace 2023/24

      Rodiče: vždy po předchozí domluvě.

      Žáci a učitelé: po předchozí domluvě, případně během přestávek a po výuce.

      Konzultaci lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Nabízím individuální konzultace pro žáky, rodiče i učitele v otázkách studijních, výchovných a psychických tématech.
      • Provádím, eventuálně zajištuji krátkodobou i dlouhodobou individuální péči se studujícím.
      • Mohu poskytnout krizovou intervenci a podporu ve zpracování krize pro žáky.
      • Podílím se na tvorbě a realizaci preventivních programů ve třídách.
      • Nabízím pomoc v koordinaci další odborné péče (PPP, SPC, kliničtí psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, neziskové organizace atd.).

      Hlavním posláním školního psychologa je podpora rozvoje osobnosti žáků, prevence negativních jevů v jejich vývoji a podpora dobrého klimatu ve třídách a v celé škole.

      Školní psycholog spolupracuje s učitelským sborem, asistenty pedagoga, metodičkou prevence a výchovnými poradkyněmi, speciálními a sociálními pedagožkami. Je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

      Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné.

       

     • Bc. Pavlína Vošahlíková

     • Sociální pedagožka

      telefon: 

      e-mail: pavlina.vosahlikova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Čéčova pavilon Č3 kabinet Č3-207

      Konzultace 2023/ 2024

      Středa 8:00 - 11:00

      Vždy po předchozí domluvě času.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Pomáhám žákům se začleněním do třídních kolektivů.

      • Úzce spolupracuji především s rodiči a pedagogy, tedy s lidmi klíčovými pro vzdělávání a celkový rozvoj žáka.

      • Konzultuji s pedagogy, jak se nejlépe vypořádat s negativními dopady sociální zanedbanosti, a radím rodičům, jak reagovat na tíživou sociální situaci, aby nebránila nejen intelektuálnímu rozvoji žáka.

      • Oslovuji jménem školy různé organizace, možné sponzory a úřady s prosbami o pomoc s řešením konkrétních případů sociální tíže.

      • Úzce spolupracuji s kurátory a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.

      • Pomáhám v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí.

      • Podílím se na tvorbě a realizaci preventivních a rozvojových programů ve třídách.

      • Mapuji vztahy v třídních kolektivech pomocí sociometrie.

     • Mgr. Lenka Pfefferová

     • Školní metodička prevence

      telefon: 602 649 262

      e-mail: lenka.pfefferova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Nerudova  kabinet N-116

      Konzultace 2023/24

      úterý 7:15 - 7:45

      čtvrtek 11:00 - 11:30

       

      Po domluvě (e-mail, tel.) jsou možné konzultace i mimo uvedené termíny.

       

      Žáci mohou ke sdělení svých problémů využít i schránek důvěry v přízemí budovy Nerudova a ve spojovací chodbě šaten s jídelnou u budovy Čéčova.

       

      Kdo je školní metodik prevence?

      • napomáhá předcházení a včasnému zachycení rizikového chování žáků

      • je schopen pomoci při řešení rizikového chování žáků

      Školní metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Nabízí individuální konzultace určené žákům i jejich rodičům.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • nezdravé vztahy ve třídě a mezi žáky školy

      • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole i na internetu

      • ničení osobních věcí žáků, krádeže, vandalismus•experimenty žáků s návykovými látkami

      • poruchy příjmu potravy domácí násilí a sexuální zneužívání

      • další rizikové chování

       

      Zajímavé odkazy:

      www.minimalizacesikany.cz

      www.kurakova-plice.cz

      www.anabell.cz

      www.domacinasili.cz

      www.linkabezpeci.cz

      www.e-bezpeci.cz

      www.alkoholik.cz

      www.rodicovskalinka.cz

      www.drogovaporadna.cz

   • Dokumenty školního metodika prevence