Novinky

     • Lyžařský kurz pro 7. ročníky

     • aktualizováno 12.1. 2022

      Lyžařský kurz je zaměřen na zdokonalení zimních pohybových sportů, a to zejména sjezdového lyžování a snowboardingu.

      Organizátor: Mgr. Kubešová (brigita.kubesova@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů:

      • 12. - 18. 2. 2022 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.D,E,F
      • 19. - 25. 2. 2022 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.A,B,C

       

       

      Informace pro oba kurzy

      • seznam věcí na lyžařský kurz- ODKAZ
      • lyžování v areálu Kobyla na sjezdových lyžích a snowboardech
      • částku na vleky si každý žák veze s sebou a bude vybrána až na místě (1400,- Kč)
      • částku na ubytování, stravu, dopravu je nutné uhradit předem dle informací, které obdrželi rodiče e-mailem
      • má-li dítě nějakou dietu, je možné vše zařídit, musíme to ale vědět předem
      • odjezd v sobotu (předběžně 12:30 h – bude včas upřesněno)
      • návrat v pátek v odpoledních hodinách
      • V případě hrubé nekázně bude žák z kurzu vyloučen, rodiče si pak žáka odvezou domů na vlastní náklady!

       

      Dokumenty a věci, které žák musí odevzdat před odjezdem

      1. potvrzení o zdravotní způsobilosti - ODKAZ
      • vydává lékař (doporučujeme při současném návalu v dětských ordinacích nenechávat na poslední chvíli)
      • je možné použít z dětského tábora (nesmí být starší dvou let)
      1. kopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál)
      • dětem bude navrácena
      1. potvrzení o seřízení vázání- ODKAZ
      • vyplňuje rodič
      • doklad ze servisu si nechává rodič u sebe pro případnou reklamaci
      1. potvrzení o bezinfekčnosti- ODKAZ
      • přinese dítě k autobusu, datum na potvrzení nesmí být starší, než jeden den před odjezdem (nejlépe den odjezdu)
      1. bere-li dítě nějaké léky, předá je rodič, v sáčku či obálce označené jménem žáka s popisem přesného dávkování, zdravotníkovi kurzu

       

      Testování žáků na lyžařský kurz

      Nyní platí pro účast na kurzu, který trvá méně než 8 dní, pro žáky do 18 let tyto podmínky.

      Očkovaní a po prodělání nemoci (180 dní): bez testování

      Nutno doložit platný certifikát o provedeném očkování, či doklad o prodělání nemoci (potvrzení o pozitivním RT-PCR testu – nesmí uplynout více než 180 dní – nutno počítat až do konce kurzu)

       

      Neočkovaní: Nutno před konáním kurzu podstoupit RT – PCR test

      Je nutné doložit skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

       

      Test zajistí každý sám, nutno objednat v testovacím centru – ideálně na čtvrtek před odjezdem (pátek už může být pozdě, je nutné mít s sebou k odjezdu potvrzení o negativním testu).

       

      Vzhledem k tomu, že informace se mění každým dnem, je třeba počítat s tím, že do odjezdu na kurz mohou nastat změny. Vše bude ještě upřesněno během prvního únorového týdne.

       

      Veškeré informace zde: ODKAZ

       

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2022/2023

     • Vyplňování je možné do 9. 2. 2022

      Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Nabízíme Vám proto možnost, vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

      V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

      Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

      Vybírat si můžete z německého, ruského a francouzského jazyka.

       

      Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Okdaz na formulář
      Vyplňování je možné do 9. 2. 2022
       

      Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

      Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. 

       

      Děkujeme za spolupráci

     • Hygienická opatření a testování žáků od 3. 1. 2022

     • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve škole:


      Vstup do školy a společné prostory

      Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – zdravotnická rouška (pouze žáci) nebo respirátor.


      Výuka

      Ve třídě a při výuce ochranné prostředky dýchacích cest nejsou povinné. Povinnost nosit respirátor či roušku platí pro žáky, kteří se nebudou plošně testovat.


      Podrobné informace

      testovani_a_trasovani_ve_skolach_od_ledna_2022.pdf​​​​​​​


      Jak bude testování ve škole probíhat

      Testování žáků proběhne v daných termínech první vyučovací hodinu (ve třídách), případně při prvním příchodu do školy.

      Žáci ranní družiny budou testováni po příchodu do družiny.

      K samotestování budou použity antigenní testy GENRUI a SEJOY s výtěrem z přední části nosu.

      Průběh testování možno prohlédnout zde:

      https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

      https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

      Žáci 1. – 3. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby (testování proběhne ve vyhrazených prostorech).

      Informace o preventivním screeningovém testování zde: informace k testování

     • Třídní schůzky a konzultace o prospěchu žáků

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k současné situaci se třídní schůzky budou konat formou online videokonferencí.

      Třídní schůzka bude probíhat s třídním učitelem v termínu:

       6. 1. 2022 od 17:30

       

      Forma třídní schůzky:

      • V aplikaci Teams- Nemusíte nic instalovat, pouze stačí kliknout na zaslaný odkaz, nebo schůzku v kalendáři.
      • Kde najít odkaz- V žákovských kalendářích aplikace Teams. Přihlašování na schůzku proběhne pomocí žákovských účtů.

      S ostatními učiteli je možné konzultovat prospěch pomocí individuální konzultace po dohodě s příslušným pedagogem. Případné konzultace s jednotlivými vyučujícími si domluvte, prosím, elektronickou formou. 

      Ke konzultacím využijte, prosím, zejména dny 10. - 12. 1. 2022.

      S učiteli se můžete, v případě potřeby, spojit i v jiném termínu.

      Emailové adresy vyučujících: https://www.zsnerudova.cz/teachers/

      Podoba konzultací:

      • telefon
      • email
      • videohovor v Teams (učitel po domluvě zašle odkaz)

       

     • Informace k doučování žáků

     • Doučování pro žáky

      Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který by měl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.

       

      Veškeré informace zde: https://doucovani.edu.cz/


       

      Kritéria pro doučování

      Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

       

      S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku distanční výuky.

       

      Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

       

      Základní kritéria

      - Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti),

      - Žák, který se neúčastnil z distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci právě proběhlého školního roku 2020/2021,

      - Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

       

      Doplňková kritéria:

      - Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

      - příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy,

      - bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu),

      - neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.),

      - Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ).

     • Distanční výuka ve školním roce 2020/21

     • Kompletní informace o průběhu distanční výuky pro 1. - 9. ročníky naleznete v této novince. 

      Distanční výuka pro 1. - 2. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých ročníků

      1. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

      2. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

      Distanční výuka pro 3. - 5. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých tříd

      1. ročník_distančně

      2. ročník_distančně

      3. ročník_distančně_od_12._4._2021

      4. ročník_distančně_od_12._4._2021

      5. ročník_distančně


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      V případě dalších dotazů ohledně 1.stupně se můžete obrátit na emaily:
      lenka.vankova
      @zsnerudova.cz

      jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Distanční výuka pro 6. - 9. ročníky

      Pro snazší plánování využití Vaší domácí ICT techniky jsme vytvořili interaktivní rozvrh. Interaktivni_rozvrhy.pdf

      V rozvrhu uvidíte naplánované videokonference ve formě modrých kamer. Rozvrh je zveřejněný v záložkách ŽÁCI A RODIČE -> Rozvrh. Případně na tomto odkazu- odkaz

      Najdete jej také v mobilní aplikaci EduPage.


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams a v rozvrhu třídy.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      Informační systém EduPage (od listopadu 2020)

      Edupage je komplexní informační systém o vzdělávacím procesu žáka. Z důvodu nastalé situace jsme se rozhodli aktivovat informační systém Edupage, který velmi usnadní komunikaci mezi učiteli a rodiči.

      Kompletní návody pro zákonné zástupce naleznete na webových stránkách školy ŽÁCI A RODIČE -> EduPage- informační systém. - odkaz

      Internetová / elektronická žákovská knížka (EŽK je doplňkem papírové žákovské knížky. Je využívána zejména pro informování během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o prospěchu žáka pomocí elektronické žákovské knížky v Edupage. Součástí hodnocení budou také pochvaly a upozornění na případnou neaktivitu.

      • U EŽK prosíme o podepisování známek a oznámení každý týden, stejně tak jako to děláte u papírové žákovské knížky.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne výpis z EŽK a předá ho domluveným způsobem.

      Elektronická třídní kniha (ETK je doplňkem k papírové třídní knize. Slouží k omlouvání absence během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o absenci žáka pomocí elektronické třídní knihy v Edupage.

      • Prosíme o omlouvání žáka nejlépe pomocí systému Edupage viz. níže.

      Omlouvání absence žáka

      Ze zákona je účast na distanční výuce povinná. Neúčast na online synchronním vyučování (online konference, společné práce s učitelem) se považuje za absenci, kterou je nutné omlouvat.

      • V případě, že se žák nemůže účastnit online synchronní výuky, např. videokonference (nefunguje internet, výuka druhého sourozence, nemoc atd.), je nutná omluva třídnímu učiteli.

      • Omluvu můžete provést po absenci žáka, avšak nejpozději do 3 dnů od počátku absence.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne souhrn absence žáka a předá ho domluveným způsobem.

       • Omluva je možná také jiným domluveným způsobem, např. telefonicky.

      • Neomluvená absence na online hodině se započítává jako neomluvená hodina.

      V případě dalších dotazů ohledně 2.stupně se můžete obrátit na email: jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

     • Materiály ze školního roku 2019/2020

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).