Novinky

     • Informace k doučování žáků

     • Doučování pro žáky

      Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který by měl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.

       

      Veškeré informace zde: https://doucovani.edu.cz/


       

      Kritéria pro doučování

      Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

       

      S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku distanční výuky.

       

      Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

       

      Základní kritéria

      - Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti),

      - Žák, který se neúčastnil z distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci právě proběhlého školního roku 2020/2021,

      - Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

       

      Doplňková kritéria:

      - Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

      - příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy,

      - bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu),

      - neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.),

      - Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ).

     • Zahájení školního roku 2021/22 pro 2. - 9. ročníky

     • V této novince najdete návody, jak najít svoji třídu a co váš čeká během prvního školního dne. 

      aktualizováno: 24. 8. 2021

      Školní rok začíná 1. 9. 2021

      Do školy vstupujeme vchody z ulice Nerudova a Čéčova. Jaký vchod vybrat poznáte podle toho, v jaké budově se nachází vaše třída. 

      Umístění tříd v jednotlivých budovách: umisteni_trid__kabinetu_2021-22.pdf

      Žáci 4. D, 6. ABCD vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Čéčova.
       

      Žáci 6. EF vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Nerudova.

       

      Budovy v ulici Čéčova se ještě dělí na pavilony. Kompletní plánek školy naleznete zde: https://www.zsnerudova.cz/classrooms/

      První den budeme stát u vchodu a pomáhat s nalezením třídy.

       

      Průběh prvního školního dne 


      Příchod do školy není omezen. Žáci přicházejí do školy od 7.40 do 7.55 a bez přezutí odchází rovnou do své třídy.

      Ukončení výuky:

      2. - 5. ročníky 9.30 h

      6. - 9. ročníky 10.00 h

       

      Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 h.

      Výdej obědů proběhne 9:30 - 11:30.

      Informace o ukončení výuky v dalších dnech předá žákům třídní učitel.

       

       

     • Zahájení školního roku v prvních třídách

     • Informace o zahájení školního roku 2021/2022 v prvních ročnících

      Z důvodu epidemiologických opatření proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v jednotlivých třídách. Zvažte, prosím, počet doprovázejících rodinných členů a prosíme Vás o použití respirátoru z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí. 

      Středa 1. 9.

      Sraz prvňáčků a jejich rodičů před budovami školy (Nerudova, Čéčova) až v 8,00 h z důvodu vyhnutí se kontaktu s ostatními žáky školy.

      Třídní učitelky si odvedou žáky a rodiče do svých tříd (bez přezouvání).  

      Ukončení slavnostního přivítání prvňáčků plánujeme na 9,00 hod. Děti si pak převezmou osobně rodiče, nebo vychovatelka školní družiny.

      Čtvrtek 2. 9. ukončení výuky v 9,40 h

      Pátek 3. 9. ukončení výuky v 10,45 h

      Testování žáků 1. ročníků proběhne 2. 9. - bližší informace rodiče dostanou první školní den.

      Po ukončení výuky vždy navazuje školní družina.

      Obědy ve školní jídelně se vydávají:

      1. září od 9,30 h do 11,30 h

      2. až 3. září od 11,30 h do 14,00 h

      Milí rodiče, děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

     • Hygienická opatření a testování žáků 2021/2022

     • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve škole od 1. září 2021:

       

      Vstup do školy a společné prostory

      Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – zdravotnická rouška (pouze žáci) nebo respirátor.

      Výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření MZd a v manuálu MŠMT k provozu škol a testování.

       

      Výuka

      Ve třídě a při výuce ochranné prostředky dýchacích cest nejsou povinné. Povinnost nosit respirátor či roušku platí pro žáky, kteří se nebudou plošně testovat a nevztahuje se na ně příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování).

       

      Plošné testování žáků ve škole

      Termíny testování žáků: 1. září (1. ročník 2. září), 6. září, 9. září 2021

      Žák, který se nebude testovat, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky.

      Výjimky z testování:

      • žáci, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování,
      • žáci, kteří prodělali onemocnění Covid – 19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RTPCR testu s pozitivním výsledkem
      • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (platnost RTPCR testu 7 dnů, Ag testu 72 hodin)

      Veškeré výjimky musí být prokazatelně doloženy (ideálně kopie dokladu).

      Pokud žák (zákonný zástupce) škole tuto skutečnost nedoloží, bude se účastnit testování dle harmonogramu školy.

       

      Jak bude testování ve škole probíhat

      Testování žáků proběhne v daných termínech první vyučovací hodinu (ve třídách), případně při prvním příchodu do školy.

      Žáci ranní družiny budou testováni po příchodu do družiny.

      K samotestování budou použity antigenní testy GENRUI s výtěrem z přední části nosu.

      Průběh testování možno prohlédnout zde:

      https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

      Žáci 2. – 3. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby (testování proběhne ve vyhrazených prostorech).

      Žáci 1. tříd – průběh testování bude vysvětlen zákonným zástupcům během prvního školního dne.

      Manuál MŠMT k provozu škol a testování žáků

      https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

     • Distanční výuka ve školním roce 2020/21

     • Kompletní informace o průběhu distanční výuky pro 1. - 9. ročníky naleznete v této novince. 

      Distanční výuka pro 1. - 2. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých ročníků

      1. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

      2. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

      Distanční výuka pro 3. - 5. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých tříd

      1. ročník_distančně

      2. ročník_distančně

      3. ročník_distančně_od_12._4._2021

      4. ročník_distančně_od_12._4._2021

      5. ročník_distančně


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      V případě dalších dotazů ohledně 1.stupně se můžete obrátit na emaily:
      lenka.vankova
      @zsnerudova.cz

      jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Distanční výuka pro 6. - 9. ročníky

      Pro snazší plánování využití Vaší domácí ICT techniky jsme vytvořili interaktivní rozvrh. Interaktivni_rozvrhy.pdf

      V rozvrhu uvidíte naplánované videokonference ve formě modrých kamer. Rozvrh je zveřejněný v záložkách ŽÁCI A RODIČE -> Rozvrh. Případně na tomto odkazu- odkaz

      Najdete jej také v mobilní aplikaci EduPage.


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams a v rozvrhu třídy.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      Informační systém EduPage (od listopadu 2020)

      Edupage je komplexní informační systém o vzdělávacím procesu žáka. Z důvodu nastalé situace jsme se rozhodli aktivovat informační systém Edupage, který velmi usnadní komunikaci mezi učiteli a rodiči.

      Kompletní návody pro zákonné zástupce naleznete na webových stránkách školy ŽÁCI A RODIČE -> EduPage- informační systém. - odkaz

      Internetová / elektronická žákovská knížka (EŽK je doplňkem papírové žákovské knížky. Je využívána zejména pro informování během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o prospěchu žáka pomocí elektronické žákovské knížky v Edupage. Součástí hodnocení budou také pochvaly a upozornění na případnou neaktivitu.

      • U EŽK prosíme o podepisování známek a oznámení každý týden, stejně tak jako to děláte u papírové žákovské knížky.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne výpis z EŽK a předá ho domluveným způsobem.

      Elektronická třídní kniha (ETK je doplňkem k papírové třídní knize. Slouží k omlouvání absence během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o absenci žáka pomocí elektronické třídní knihy v Edupage.

      • Prosíme o omlouvání žáka nejlépe pomocí systému Edupage viz. níže.

      Omlouvání absence žáka

      Ze zákona je účast na distanční výuce povinná. Neúčast na online synchronním vyučování (online konference, společné práce s učitelem) se považuje za absenci, kterou je nutné omlouvat.

      • V případě, že se žák nemůže účastnit online synchronní výuky, např. videokonference (nefunguje internet, výuka druhého sourozence, nemoc atd.), je nutná omluva třídnímu učiteli.

      • Omluvu můžete provést po absenci žáka, avšak nejpozději do 3 dnů od počátku absence.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne souhrn absence žáka a předá ho domluveným způsobem.

       • Omluva je možná také jiným domluveným způsobem, např. telefonicky.

      • Neomluvená absence na online hodině se započítává jako neomluvená hodina.

      V případě dalších dotazů ohledně 2.stupně se můžete obrátit na email: jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

     • Materiály ze školního roku 2019/2020

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).