• Probíhající projekty

    • POČÍTAČOVÁ 3D UČEBNA A KABINET - NERUDOVA

    • je spolufinancován Evropskou unií.

     Předmětem projektu je modernizace odborné počítačové 3D učebny na ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice. V rámci doplňkové aktivity proběhne i celková rekonstrukce kabinetu odborné učebny. Učebna i kabinet se nachází v budově školy Nerudova.

    • POČÍTAČOVÁ 3D UČEBNA - ČÉČOVA

    • je spolufinancován Evropskou unií.

     Předmětem projektu je celková rekonstrukce učebny na moderní počítačovou učebnu pro výuku 3D na ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice. Učebna se nachází v budově školy v ulici Čéčova.

    • Nerudovka OP JAK 2023

    • Od 1.7.2023 - 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006577 s názvem „Nerudovka OP JAK 2023“, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

     Celková výše podpory činí 7 202 524,- Kč

    • MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I

    • Dotační program na podporu rodin v regionu zaměřený na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let.

     Více informací zde - Informace_k_projektu.pdf

    • Doučování žáků škol

    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování).

     Více informací zde - https://doucovani.edu.cz/

     Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
     školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
     výuky ve školách během pandemie covid-19.

    • Prevence digitální propasti

    • V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

     Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

     Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon..., včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí).

     Více o projektu- odkaz

     Leták k projektu- odkaz

    • Digitální učební pomůcky

    • V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí

     Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

     Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí).

     Více o projektu- odkaz

     Leták k projektu- odkaz

    • Hmyzohrátky

    • Projekt „Hmyzohrátky“

     Motto: „Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem čtyři roky života.“ Albert Einstein 

     V roce 2022 na naší škole probíhá celoškolní projekt Hmyzohrátky, díky kterému se žáci dozvědí více o významu a ochraně hmyzu a dalších bezobratlých živočichů v naší přírodě.

     Součástí tohoto projektu je soutěž „Včelí plástev“, při které děti dle své fantazie a tvořivosti vyrobily nápadité včelí plástve. V kategorii „Největší počet ruliček“ vyhrála VI.E s počtem 1100 ruliček. V kategorii „Nejnápaditější plástev očima pedagogů“ vyhrála 6.F. A nejnápaditější plástev očima dětí byla zvolena plástev třídy 5.B. Samostatnou kategorii „TOP“ vyhrála třída 2. E, jejíž plástev byla nejpropracovanější po stránce odborné, technické i s vysokým počtem ruliček. Všem pilným včelkám, i těm co nevyhráli, blahopřejeme k vytvoření úžasných výtvorů. Součástí projektu byla i výstava brouků, které vytvořili žáci během výtvarných výchov. 

     Ve dnech 26.5.- 2.6.2022 na naší školní zahradě proběhla hlavní část celoškolního projektu Hmyzohrátky. Na 15 stanovištích se děti seznamovaly zábavnou i naučnou formou s různým hmyzem a bezobratlými živočichy. Děti pracovaly jako pilné včelky, jako brouci hovniválové válely kuličku, sestavovaly potravní řetězce, hrály pexeso se zástupci brouků, motýlů a jiných zástupců hmyzu. Stavěly mraveniště, dozvěděly se něco o historii hedvábí, seznámily se s invazivními druhy, připomenuly si i literaturu spojenou s hmyzem a plnily spoustu dalších úkolů. Cílem projektových aktivit je ukázat dětem důležitost těchto živočichů v jednotlivých ekosystémech, v potravních vztazích, jejich užitečnost, ale i škodlivost vůči člověku i vůči přírodě, jejich jedinečnost, krásu, rozmanitost, křehkost a důležitost jejich životů.

     Projekt je financován z dotace města České Budějovice.

     Fotogalerie:

     Včelí plástve a výstava brouků

     Hlavní program

    • Celé Česko čte dětem

    • Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

     Základní školy mohou domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami. 

     Více o projektu- odkaz

    • PenPal SCHOOLS

    • Od roku 2020 probíhá na 2. stupni naší školy tento projekt zaměřený na propojení žáků z celého světa.

     Žáci ze 150 zemí se společně propojí na videokonferencích a učí se společně komunikovat pomocí konverzace v anglickém jazyce. Prvotní ostych pomáhá odbourávat také vzájemná písemná konverzace na úrovni skupin či jednotlivců.

     V rámci projektu každá skupina vytváří prezentace, videa a další materiály. V materiálech představují svoji zemi, kulturu, zvyky, školu, sebe atd. Díky těmto materiálům se žáci seznamují s tím, jak to funguje v jiných zemích, kulturách, národech.

     Díky tomuto projektu se výuka vzájemné spolupráce dostává na světovou úroveň.

     První krůčky a představení jedné naší žákyně v projektu- odkaz

     Představení naší školy- odkaz

     Více o projektu- odkaz

      

      

    • Post Bellum- hrdinové národa

    • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

     Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

     Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných.

     Více o projektu: odkaz

     Kdo je to hrdina z pohledu dětí- odkaz

     Příběhy našich sousedů- odkaz

     Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

    • Dopravní výchova

    • Základním smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu.

     Cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných.

     Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu.

     animovaná dopravní výchova: www.bezpecnecesty.cz

    • Sportuj ve škole

    • Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, atletika, fotbal, karate a další. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

     Od prosince 2019  probíhají lekce„ Sportuj ve škole“  jednu hodinu týdně pro děti 1. ročníků i v ZŠ Nerudova a jsou zdarma. Vedou je zkušení a nadšení trenéři, kteří si užívají práci s dětmi. V příštím školním roce bychom rádi nabídli možnost zapojení se do projektu i dalším žákům.

     Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

     Více informací: www.sportujveskole.cz

    • Děti do bruslí

    • Projekt je určen pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol. Výuka bruslení probíhá pod odborným metodickým a trenérským vedením. Žáci se naučí základům techniky bruslení,  formou her a soutěží rozvíjejí své pohybové dovednosti. Profesionální trenéři jsou držiteli trenérských licencí a speciálního školícího kurzu DDB PaedDr. Kamily Hansové.

     Projekt zaštiťuje MŠMT a VZP.

     Více informací: www.detidobrusli.cz

    • Plavání

    • Žáci 2. a 3. ročníků se zúčastňují povinné plavecké výuky v českobudějovickém plaveckém bazénu pod vedením lektorek plavecké výuky ( PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.). Seznamují se s technikou plaveckých způsobů, hravou formou získávají potřebné dovednosti ke zdokonalování svých plaveckých schopností. Odměnou bývá Mokré vysvědčení, které si sami žáci musí vylovit z bazénu.

    • Ovoce, zelenina a mléko do škol

    • Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

     Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

     Více informací: www.skolniprojekty.info

    • Šablony 3

    • Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021625 s názvem „Nerudovka 3“, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

      

     Celková výše podpory činí 1 843 231 Kč.


  •  

    

    

  • Dokončené projekty

    • Talenty pro firmy (T-profi)

    • Soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. Účastníci soutěže si otestují svoji zručnost, digitální znalosti, schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.

     Soutěž je realizována Jihočeskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.. Letošní ročník nabízí opět přeshraniční spolupráci se školou z Haslachu – Technische Fachschule Haslach, a to díky financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (č.p. KPF-01-200).

     Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

     bližší informace: odkaz

     Naši žáci z 6.A (Jáchym Šrom, Zuzana Suchopárová, Maxim Safonov, Marek Eliáš) a 9.A (Martin Rypl, Veronika Buštová, Tereza Slabihoudková) se do soutěže zapojili pod vedením Mgr. Radovana Mikeše. Celkem se do soutěže zapojilo 10 týmů z ČR a 2 týmy z Rakouska. Úkolem bylo vytvořit animovaný film z vlastních rekvizit na téma „Cesta do vesmíru“ a do filmu začlenit naprogramovanou destičku Micro:bit. Naše družstvo vytvořilo film na téma „Po stopách Apollo 11“

      

     Celý projekt našeho týmu naleznete zde: odkaz

     Hlasovat pro náš tým RENOMIA můžete zde: odkaz

      

      

    • Šablony 2

    • Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013347 s názvem "Nerudovka", který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

      

     Celková výše podpory činí 3 645 854 Kč.

      

    • Hmyzí koutek

    • I přes „covidovou krizi“ se podařilo na školní zahradě zrealizovat projekt Hmyzí koutek, který vybudoval 6 členný tým pedagogů naší školy. Jeho součástí jsou motýlí keře, květinový záhon, hmyzí domečky, smyslový chodníček, skalka a vyvýšené záhony s jahodami pro mlsání dětí.

     Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. 

     Fotografie naleznete v galerii- odkaz

    • Tajemný les

    • Cílem projektu je vytvořit kladný vztah dětí k biotopu les a tím v nich vyvolat pocit potřeby jej chránit jako celek a zachovat jej i pro další generace. Projekt začal ve školním roce 2018 / 2019 a bude pokračovat i v letošním roce. Na projekt přispívá také Statutární město České Budějovice.

     Tajemného lesa se zúčastnili žáci celé školy. Tvořili výtvarná díla s tématem les, která zdobí naši školu po celý rok 2019. Každá třída si vypracovala a sepsala „Pravidla chování v lese“, která si vystavila ve své kmenové učebně. Žáci vypracovávali pracovní listy s různou náročností na téma les. Hlavní část projektu proběhla přímo v lese od 16. do 22. 5. 2019, kam se žáci dostali MHD a pěšky.

     Žáci 1.- 8. ročníků se aktivně zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích po trase vyznačené v lese poblíž Borku. Úkoly na stanovištích byly rozlišeny v náročnosti pro 1. a 2. stupeň. Žáci se tak seznámili se životem mravenců, s potravními vztahy v lese, s lesními patry, s jehličnatými a listnatými stromy lesa.

     Zatímco mladší žáci určovali „Co do lesa nepatří“, starší porovnávali pH lesní půdy s půdou za školního pozemku a prodávaného univerzálního substrátu. Pomocí lupovacích kelímků si děti prohlížely hmyz žijící v lese a pod mikroskopy viděly i detaily těla hmyzu.

     Žáci 1. stupně se učili počítat stáří stromů pomocí letokruhů na kmenech, žáci 2. stupně se blíže seznamovali s problematikou kůrovce... atd. Vybraní žáci 9. ročníků tvořili pomocníky na jednotlivých stanovištích. I přes nepřízeň počasí, občasný déšť a na květen nižší teplotu se dětem projekt líbil, hlavně těm mladším.

     Projekt Tajemný les pro své žáky připravili pedagogové naší školy tvořící Ekotým školy, za což jim patří Velké díky.

    • Jazyková kompetence Nj

    • Přátelství a spolupráce v interkulturním prostředí, nejen za tím si jdeme.

     Jedinečný projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu vznikl v rámci přeshraniční spolupráce České Republiky a Svobodného státu Bavorska (Cíl EÚS 2014-2020). Partnery tohoto projektu jsou EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.  a Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které se stará hladký průběh celého projektu.

     Naším hlavním přáním a cílem, do kterého vkládáme své síly, je zvýšit zájem o jazyk sousední země v česko-německém příhraničí, tedy jižních a západních Čechách a východním Bavorsku, a poskytnout podporu v navazování kontaktů mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi. Výuka němčiny pod vedením zkušených expertů z oblasti vzdělání je v našem projektu samozřejmostí stejně jako výměnné pobyty na obou stranách hranic.

     Poděkování pro paní učitelku Mgr. Zitu Bicanovou: podekovani.pdf

    • Dětský úsměv

    • Dětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech vycházející z originální švýcarské metodiky, jak správně pečovat o své zuby. Důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu. Je to osvědčený způsob, jak předcházet zubním kazům a parodontóze.

     Zapojeni jsou žáci 1. – 4. ročníků, kteří se do projektu přihlásili.

     Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představují lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontózy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Naše lektorky používají pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

     Více informací na : www.detskyusmev.org

    • Zdraví dětem

    • Projekt Zdraví dětem je zaměřený na boj s dětskou obezitou a poruchy příjmu potravy. Jedná se o přednášky, kurzy akreditované MŠMT, vytvořené za pomoci odborných pedagogických pracovníků pro danou oblast a určitou věkovou skupinu dětí a mládeže. Součástí projektu jsou kurzy zaměřené na školní klima ve třídě. Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s dětskými nutričními poradci, školními psychology, metodiky primární prevence, pedagogicko-psychologickými poradnami, učiteli z mateřských, základních a středních škol. Součástí programu jsou i odborníci na tělovýchovu a sport.

     Naše škola se v letošním roce 2019 – 2020 zapojí do projektu Zdraví od 1 . – 5. ročníků formou celodenních projektů pro jednotlivé třídy (4 vyučovací jednotky). Cílem projektu je ukázat žákům, jak se správně stravovat, jaké potraviny vybírat. Dále upozornit na nebezpečí diet a poruch příjmů potravy.

     Projekty jsou přizpůsobené věku žáků. Výuka probíhá formou prezentací, kde se kombinují různé druhy výuky tak, abychom udrželi pozornost žáků. Nepostradatelnou částí výuky jsou praktická cvičení. 

     Více informací: www.zkustozdrave.cz