Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

   • Přijímací pohovory do 6. třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.

   • aktualizováno: 25. 5. 2020

    Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají dvouhodinový předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

    V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

    Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

     

    Na základě předpokládaného uvolňování mimořádných opatření jsou naplánované pohovory do budoucí šesté třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty na termíny 10. -12. 6.

    Z důvodu mimořádných opatření nařízení vlády budou žáci rozděleni do několika skupin. Každá skupina bude mít pevně stanovený harmonogram přijímacího pohovoru.

    Zákonný zástupce přihlášeného žáka/žákyně obdrží zprávu (na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři) s pokyny a harmonogramem přijímacího pohovoru.

    V případě, že neobdržíte e-mail s pokyny do 27. 5. 2020, kontaktujte svého třídního učitele. Zákonní zástupci žáků, nenavštěvujících ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice, kontaktují zástupce ředitele pro 2.st Mgr. Jakuba Zelenku. jakub.zelenka@zsnerudova.cz; 602 655 562

    Pokud ze závažných důvodů nemůže Váš syn/ Vaše dcera vykonávat pohovor v daném termínu, kontaktujte zástupce ředitele pro 2.st Mgr. Jakuba Zelenku ohledně domluvení náhradního termínu.

    Předpokládáme, že v době konání pohovorů bude i nadále zakázán vstup zákonných zástupců a dalších cizích osob do budov školy. Žáky si v určený čas převezme před hlavním vchodem v Nerudově ulici pověřený pedagog a po ukončení zkoušky je přivede zpět před budovu školy. Z tohoto důvodu prosíme o časovou dochvilnost.

    V případě pozdního příchodu nebude možné žáka/žákyni vpustit do budovy školy.

     

    Průběh pohovoru

    • První část -   30-ti minutový test (učivo matematiky probrané do konce 1. pololetí 5. ročníku).
    • Druhá část-  ústní pohovor (učivo matematiky probrané do konce 1. pololetí 5. ročníku).

     

    Potřebné věci k přijímacímu pohovoru:

    • žáci navštěvující v termínu pohovoru dopolední vzdělávací činnost v ZŠ Nerudova (od 25.5.)
     • psací potřeby  (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
     • roušku a sáček na odložení roušky
     • pití

     

    • žáci 5. ročníku  ZŠ Nerudova nenavštěvující v termínu pohovoru vzdělávací činnost
     • vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění dítěte a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví- cestne_prohlaseni.pdf
      bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy a nebude mít možnost pohovor vykonat
     • psací potřeby (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
     • roušku a sáček na odložení roušky
     • pití

     

    • žáci z jiných základních škol
     • vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění dítěte a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví- cestne_prohlaseni.pdf
      bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy a nebude mít možnost pohovor vykonat
     • výpis vysvědčení nebo kopie vysvědčení potvrzená školou za 1. pololetí 5. ročníku
     • psací potřeby (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
     • roušku a sáček na odložení roušky
     • pití

    Kritéria hodnocení

    • známky na vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku
    • výsledek písemné části
    • výsledek ústní části

     

    Zveřejnění výsledků

    Výsledky Vám sdělíme telefonicky na uvedeném telefonním čísle v přihlášce nejpozději do konce června.