Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

   • Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají dvouhodinový předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

    V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

    Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

     

    Přijímací pohovory do 6. třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.

    Přihlášení k pohovoru

    Žáci navštěvující 5. ročníky ZŠ Nerudova

    Zákonný zástupce žáka nahlásí svůj zájem u svého třídního učitele pomocí vyplněného informačního listu. Informační listy budou rozdávat třídní učitelé dětem. 

     

    Žáci navštěvující jiné základní školy

    Žáka může přihlásit pouze zákonný zástupce a to vyplněním tohoto přihlašovacího formuláře: přihlašovací formulář

    Přihlášky je možné podávat do 6. 5. 2020.

     

    Konání pohovoru

    Samotné pohovory se budou konat ve středu 13. 5. 2020 od 8:30 h

     v budově Nerudova.

     
    Přihlášení žáci navštěvující 5. ročníky ZŠ Nerudova

    Na pohovor budou přivedeni ze svých tříd určeným pedagogickým pracovníkem, a to dle průběhu pohovorů.

     

    Přihlášení žáci z jiné základní školy

    Žáci přijdou v doprovodu zákonných zástupců do budovy Nerudova již v 8:00 h. V kanceláři zástupce pro 2. stupeň proběhne kontrola dokladů.

    Sebou vezměte tyto doklady:

    • rodný list žáka
    • originál nebo notářsky ověřenou kopii pololetního vysvědčení z 5. r. (nebo výpis z vysvědčení)

     

    Případné přestupy do naší školy se budou řešit až po vyhlášení výsledků o přijetí nebo nepřijetí žáka. Předem nám nezasílejte přihlášky do 6. ročníků.

     

    Hodnocení a zveřejnění výsledků

    Podmínkou pro přijetí je úspěšně zvládnutý pohovor z matematiky- učivo 1. pololetí 5. ročníku. 

    Při pohovoru hodnotíme:

    • prospěch z 1. pololetí 5. ročníku aktuálního školního roku
    • úspěšnost v matematickém testu s délkou trvání cca 15 minut
    • následný ústní rozbor testu s doplňujícími otázkami

     

    Informace o přijetí či nepřijetí žáka se dozví zákonný zástupce telefonicky na kontaktu uvedeném v přihlášce.