• Profil školy

         • V současné době provozujeme základní školu, školní družinu, školní jídelnu.

          Provoz je zajišťován v budovách Nerudova a Čéčova. Do našeho zázemí patří:

          • čtyři tělocvičny, velký sportovní areál
          • pavilon pro školní družinu
          • prostorné školní zahrady pro školní i volnočasové aktivity
          • školní jídelna
          • odborné učebny a školní knihovny

           

          Školní rok 2019/2020

          • počet žáků: 1074
          • počet tříd: 45
          • učitelů: 65
          • asistentů pedagoga: 7
          • školní asistenti: 2
          • oddělení školní družiny: 11
          • vychovatelek: 11
          • školní asistent pro ŠD: 2
          • výchovných poradců: 2
          • speciální pedagog: 1
          • sociální pedagog: 1
          • provozní pracovníci: 29

           

          Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od 1. 9. 2007.

          První stupeň

          Těm nejmenším se dostává prvotřídní vzdělávací péče od našich zkušených pedagogů. Škola hrou nám není cizí, preferujeme výukové metody rozvíjející myšlení dětí, rozvíjíme komunikaci a sociální cítění žáků a podporujeme všestranné smyslové vnímání. Za pomoci zájmových kroužků vedených našimi učiteli, nebo externími lektory je možné rozvíjet:

          • motoriku dětí - ruční práce, keramika
          • kreativitu - výtvarné tvoření
          • jazykové dovednosti - kurzy cizích jazyků
          • logiku - šachový kroužek
          • pohybové dovednosti - atletika, fotbal, míčové hry, florbal, karate
          • hudební nadání - sborový zpěv, hra na flétnu
          • badatelskou činnost- Věda nás baví (fyzikální a chemické pokusy)

           

          Nedostatečný pohyb dětí je aktuálním světovým tématem. Pro všestranný rozvoj pohybových dovedností jsme kvalitně vybaveni (čtyři tělocvičny, venkovní atletický stadion s tartanovým oválem, hřiště na fotbal a volejbal). Rozvíjíme pohyb v projektech Děti do bruslí, Sportuj ve škole. Naši žáci se umisťují na předních místech sportovních soutěží v okrese i kraji.

          Žáci v průběhu své školní docházky postupně projdou plaveckým, bruslařským a lyžařským výcvikem.

          Druhý stupeň

          Výuka na druhém stupni rozšiřuje obzory o fungování světa kolem nás. Žáky učíme a necháváme aplikovat vědomosti v základních vědních oborech. Výuka je velmi kvalitní, což dokazuje každoroční vysoká úspěšnost v přijímacích řízeních na střední školy. 

          Od šestého ročníku zřizujeme třídu s výukou zaměřenou na matematiku a přírodovědné předměty. Absolventi této třídy jsou tradičně nadprůměrně úspěšní v přijímacím řízení i v průběhu studia na středních školách.

          Výuku realizujeme i pomocí tematických exkurzí do Tábora, Terezína, Zlaté Koruny, Prahy a zahraničí - Rakousko, Německo. Jednou za dva roky jezdí žáci 8. a 9. ročníku do Anglie (Londýn).

          Pro správný morální rozvoj a prevenci pořádáme různé vzdělávací akce (environmentální kurzy, přednášky s policií o kyberšikaně a šikaně, o škodlivosti omamných látek, sebeobraně...).

          Žáci se mohou zapojovat do chodu školy prostřednictvím “Rady dětí”, setkávají se jedenkrát měsíčně, vymýšlejí aktivity a spolupracují s vedením školy.

          SRPDŠ

          Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Nerudova je spolek působící na naší škole.

          Účelem činnosti spolku jako nezávislé organizace je:

          a) koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí

          b) sledování a podpora zájmové činnosti dětí ve škole, zejména spolupráce s Radou dětí při škole Nerudova

          c)  podporu akcí zaměřených na propagaci školy

          Historie školy

          Základní  škola,  Nerudova  9  se  nachází  v  Českých  Budějovicích,  v  lokalitě  Pražského  předměstí  na  pravém břehu Vltavy. Byla postavena v roce 1957 jako úplná škola s kapacitou 20 tříd.

          Od 1. 1. 1996 je škola právním subjektem.

          V  roce  2002  byla  škola  zasažena  povodněmi,  které  si  vyžádaly  rozsáhlé  opravy.  Školní  rok  2002/2003  začal  s jednoměsíčním  zpožděním  a  nově zrekonstruovanými  tělocvičnami,  šatnami,  pavilonem  školní  družiny  a  školní jídelnou.