• Členové školské rady mají možnost účastnit se na formování podoby školy.

   • zástupce zřizovatele- Mgr. Jan Kubeš
   • zástupce zákonných zástupců- Ing. David Říha
   • zástupce pedagogických poracovníků- Mgr. Lenka Vaňková

    

   Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

   Zasedání školské rady svolává předseda školské rady. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Program jednání navrhuje předseda školské rady nebo zastupující člen školské rady, je dán působností školské rady, konkrétními podněty a návrhy.

   Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. V rámci jednání školská rada kontroluje plnění přijatých úkolů, projednává nové podněty a úkoly, stanoví termíny splnění nových úkolů a termín následujícího zasedání. 

   Školská rada se dle § 168 školského zákona:

   • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
   • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
   • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
   • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
   • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
 • Dne 16. 12. 2019 proběhly doplňující volby do školské rady. Volil se nový zástupce z řad zákonných zástupců žáků.

  Navržen byl jediný zástupce pan Ing. David Říha. Výsledky najdete v přiloženém dokumentu.

  volby_do_skol._rady_2019-vysledky.pdf

 • Informace o volbách do školské rady v roce 2021Volby do školské rady

  Dne 15. - 16. 6. 2021 proběhly volby do školské rady. Volil se nový zástupce z řad zákonných zástupců žáků, zástupce pedagogických pracovníků.

  Navržen byli:

  • Za zákonné zástupce Ing. David Říha
  • Za pedagogické pracovníky Mgr. Lenka Vaňková

  Výsledky najdete v přiložených dokumentech.

  Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce.pdf