• Nové informace k zápisům do 1. tříd 2020/2021

   • Seznam přijatých žáků: 

     

     

    Informace budeme průběžně aktualizovat. (poslední aktualizace 2. 6. 2020)

    Původní rezervace jsou zrušeny.

     

    Příjem žádostí proběhne ve čtvrtek 16. 4. a v pátek 17. 4. 2020 od 9.00 do 16.30 hod.

     

    Počet otevíraných tříd: 5        Počet přijatých žáků: 105

     

    Mimořádné opatření MŠMT stanovuje organizování zápisů pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

    Veškeré informace včetně žádostí naleznete na internetové adrese: https://zapiszscb.c-budejovice.cz

    Vydávání žádostí prodlouženo do 10. 4. 2020. Uvádíte číslo pojištěnce (dítěte), je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

     

    Pokyny pro průběh zápisu:

     

    A) Způsoby doručení žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

     

    1. Osobní podání ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2020 – u vchodu do budovy bude umístěn sběrný box,  do kterého budou v obálce s nápisem „Zápis 2020“ vkládány žádosti se všemi přílohami.
    2. Do datové schránky školy pouze v termínech 16. 4. a 17. 4. 2020 (datová schránka školy: m7amfqd).
    3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem pouze v termínech 16. 4. a 17. 4. 2020 – zdenek.srom@zsnerudova.cz (nelze poslat jen prostý e-mail).
    4. Poštou na adresu: Základní škola, Nerudova 9, 370 04 České Budějovice do 17. 4. 2020. (Upřednostněte, prosím, osobní vložení do sběrného boxu u školy.)

     

    Pokud zákonný zástupce nemá možnost žádost vyplnit a vytisknout, může tak učinit v termínech zápisu na určeném místě ve škole. Vstup do budovy bude umožněn pouze jednotlivě.

    V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

     

    B) Povinné přílohy k žádosti

    „Žádost o přijetí“ (Vytištěná a podepsaná žádost zákonnými zástupci musí obsahovat e-mail nebo telefon.)

    • Prostá kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat).
    • Na zvláštní list papíru – informaci o sourozenci ve škole, preference budovy, předběžný zájem o třídu se zaměřením na karate a bojové sporty…
    • U cizinců: kopie rodného listu dítěte v češtině, kopie pasu s vyznačeným pobytem a bydlištěm a kopie dokladu o zdravotním pojištění dítěte
    • Jestliže máte doklad o trvalém pobytu dítěte, přiložte také (V opačném případě nic neřešte, škola si místo trvalého pobytu ověří sama).
    • Pokud mělo Vaše dítě v loňském roce odklad, vložte i rozhodnutí o odkladu školní docházky ve školním roce 2019/2020.

    „Žádost o odklad“ (Vytištěná a podepsaná žádost zákonnými zástupci musí obsahovat e-mail nebo telefon.)

    • Prostá kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat).
    • Písemné doporučení svého dětského lékaře příp. klinického psychologa.
    • Písemné doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

    Zapsány mohou být:

    • Děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020, a děti, které měly povolený odklad školní docházky.
    • Děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 9. do 31. 12. 2020 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
    • Děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 1. do 30. 6. 2021 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře).

     

    Podmínky pro přijetí žáků do 1. tříd jsou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

    Veškeré dotazy budeme zodpovídat na

    • e-mail: zdenek.srom@zsnerudova.cz; tel: 602 655 570
    • e-mail: lenka.vankova@zsnerudova.cz; tel: 702 226 830

     

    Bližší informace k zápisu naleznete zde:podminky_prijeti_2020-2021-_aktualizovano_30.3..pdf

    Školský obvod pro naši školu: Skolsky_obvod.pdf

    Podmínky přijetí: podminky_prijeti_2020-2021-_aktualizovano_30.3..pdf

     

    Novinka pro školní rok 2020/2021

    Možnost zápisu do třídy s vyšší dotací hodin sportu se zaměřením na karate a bojové sporty (podle zájmu u zápisu).