Novinky

     • Informace k doučování žáků

     • Doučování pro žáky

      Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který by měl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.

       

      Veškeré informace zde: https://doucovani.edu.cz/


       

      Kritéria pro doučování

      Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

       

      S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku distanční výuky.

       

      Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

       

      Základní kritéria

      - Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti),

      - Žák, který se neúčastnil z distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci právě proběhlého školního roku 2020/2021,

      - Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

       

      Doplňková kritéria:

      - Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

      - příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy,

      - bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu),

      - neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.),

      - Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ).